Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Thứ Ba 10-10-2023 download

Trong hoạt động, Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với từng sở, ban ngành cấp tỉnh nhằm triển khai, thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn của tỉnh thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hàng năm có kế hoạch cụ thể với từng sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan trong phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hỗ trợ củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình, các THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến.

  * Chức năng Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ với các tổ chức ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Tham mưu, tham gia xây dựng, phản biện chủ trương, chính sách và pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tập hợp và vận động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

4. Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hoạt động kinh tế khác.

5. Tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và Điều lệ để củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

* Nhiệm vụ, quyền hạn Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 

1. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tập thể, hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương.

3. Nhận ủy quyền, thay mặt thành viên thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.

4. Tham mưu, tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước.

6. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

7. Tập hợp, vận động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng và nhân rộng các mô kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực, ngành nghề, vùng trên phạm vi toàn tỉnh.

8. Thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ công cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển hệ thống Liên minh Hợp tác xã và hỗ trợ thành viên; huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

10. Tham gia hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, viện trợ để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

11. Tập hợp, liên kết phát triển thành viên; củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tổ chức các hoạt động thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

12. Phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các giải pháp, chương trình, kế hoạch và đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao, ủy thác.

Bình luận (0)
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên

Bình luận


Gửi bình luận